Orø Lokalforum

Lokalfora er en vigtig del af lokaldemokratiet i Holbæk Kommune.
Lokaldemokratiet i Holbæk Kommune skabes af de mennesker, der er aktive
lokalt. I hvert af kommunens 18 lokalområder findes et lokalforum, som
kendetegnes ved at være:
Et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for lokale kræfter
Det betyder, at lokalforum er åbent for alle: borgere, foreninger, organisationer,
virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit komme til
møderne og give deres besyv med, og alle deltager på lige fod i diskussioner og
beslutninger. Etablering af en fast koordinationsgruppe i relation til et lokalforum
betyder ikke, at medlemmerne af denne gruppe har monopol på at repræsentere
lokalforum, eller at de kan bestemme, hvem der må være med i arbejdet, og
hvem der ikke må.
På Orø har vi valgt at koordinationsgruppens medlemmer under navnet
Orø Lokalforum sammensættes af 5 folkevalgte medlemmer, 2
folkevalgte suppleanter samt 4 udpegede foreningsrepræsentanter.
De 9 medlemmer har månedlige møder, nemlig 1. onsdag i hver måned
(undtaget er juli og december) kl. 19 på OrØkontoret. Alle er velkomne.
Orø Lokalforum er dialog- og høringspartner i sager vedr. lokalområdet, herunder
lokalplaner, og kommuneplaner.
Lokalforum kan i konkrete sager/projekter oprette forskellige arbejdsgrupper og
formidle kontakt til politikkerne. Eksempel er Færgekontaktudvalget, der er et
stående underudvalg under Orø Lokalforum.
Lokalforum har ikke faste arbejdsopgaver, men kan frit vælge de sager, temaer,
projekter eller andet, som ønskes behandlet, fordi de er af væsentlig betydning
for lokalsamfundet.
Orø Lokalforum får et årligt økonomisk tilskud fra Holbæk Kommune, pt. 16.000
kr. + moms.