Kommissorium

Færgefarten Orø – Holbæk

Baggrund
Færgefarten Orø – Holbæk har efter den 1. januar 2007 været ejet af Holbæk Kommune.

Færgefarten er underlagt udvalget Klima og Miljø og organisatorisk placeret i Teknik og Miljø / afdelingen for Trafik og Infrastruktur.

Tidligere var færgefarten ejet af amt og kommune og havde sin egen bestyrelse med 1 amtsrådsmedlem, 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 3 øboere.

Efter nedlæggelsen af det tidligere færgeudvalg, har Orø Lokalforum besluttet at nedsætte et Færgekontaktudvalg.

Formål
Færgekontaktudvalgets formål er at drøfte øboernes, andre færgebrugeres og kommunens forslag vedr. færgefartens passagerservice.

Færgekontaktudvalgets opgaver
Færgekontaktudvalgets opgaver er:

At drøfte forslag til ændringer og forbedringer af færgefartens passagerservice.
At fremføre forslag som der er enighed om i Færgekontaktudvalget til Færgefarten.
At fremføre forslag som der er enighed om i Færgekontaktudvalget til Dialogudvalget, såfremt der måtte være behov for det.
Orientere om relevante forhold vedr. færgedriften såvel til Orø Lokalforum som Orø’s beboere.

Færgekontaktudvalgets kontakter
Færgekontaktudvalgets kontakt til Færgefarten foregår gennem Rederen eller anden ledelsesmæssig repræsentant for Færgefarten. Endvidere kan det politiske niveau, for eksempel Klima- og Miljøudvalget inddrages, såfremt én af parterne måtte ønske det.

Færgekontaktudvalgets sammensætning
Færgekontaktudvalget er sammensat 5 repræsentanter fra Orø, og er et udvalg under Orø Lokalforum.
Færgekontaktudvalgets konstituerer sig med formand og sekretær.

Færgekontaktudvalgets møder
Udvalget afholder møder 4 gange årligt eller når der måtte være behov herfor.

Kommissoriet er godkendt af Orø Lokalforum
Den 02. november 2011